Menü

GALENOS FARMA SAĞLIK HİZMETLERİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), GALENOS FARMA SAĞLIK HİZMETLERİ (“GALENOS”) ile www.privemedicine.com web sitesi ya da platformuna üye “MÜŞTERİ” arasında akdedilmektedir. İşbu sözleşme ve Platformda yer alan diğer kurallar GALENOS tarafından sunulan veya aracılık edilen hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformunda kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi tüketici müşteriler için geçerlidir. İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Müşteri, İş Ortağı (Danışman) ve Galenos arasındaki bütün süreçler tacirler arası hukuka tabidir.

 

MÜŞTERİ BİLGİLERİ:

T.C.Kimlik Numarası.   :

Adı Soyadı                   :

Adresi                          :

Telefon Numarası        :

Elektronik Posta Adresi:

 

GELENOS-İŞ ORTAĞI (DANIŞMAN) BİLGİLERİ:

Unvanı                          : GALENOS FARMA SAĞLIK HİZMETLERİ

Adres                            : Osmaniye Mah. Ümraniye sok. No:4 B Blok: Daire: 64 Bakırköy/İSTANBUL

Telefon Numarası         : 05076199999

Elektronik Posta Adresi: privemedicineofficial@gmail.com

KEP Adresi                   :

 

TANIMLAR

MADDE 2

2.1. İşbu Sözleşmede geçen bazı esaslı hususlara ait tanımlar aşağıdadır.

Hizmet Danışmanı ve Danışman: Müşteriye verilecek olan hizmeti yerine getirecek yetkinliklere sahip İş Ortağına bağlı çalışandır.

İş Ortağı: Platform üzerinden sözleşme kapsamındaki hizmetleri sağlayan, Müşterilere Sağlık ve diğer alanlarda danışmanlık hizmeti veren, Platform üzerinden verilen hizmetler için yasal olarak yetkilendirilmiş ve sorumluluğu üstlenen gerçek veya tüzel kişidir.

Müşteri: Sağlık ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti (“Danışmanlık Hizmeti”) almak isteyen, bu amaçla GALENOS’un web sitesine ya da Dijital Platformuna üye olarak hizmet taleplerini DANIŞMAN’a ileten gerçek kişi müşteridir.

Platform: İşbu sözleşmeye konu hizmetler için Müşteri ile İş Ortağı (Danışman) arasında aracılık yapılan GALENOS’a ait sistem, uygulama ya da web sitesidir.

Müşteri Yönetim Paneli: GALENOS, İŞ ORTAĞI (DANIŞMAN) ve MÜŞTERİ arasındaki bilgi alışverişini sağlamak üzere kullanılacak olan platforma ait ara yüzdür.

Üyelik Sözleşmesi: İşbu mesafeli satış sözleşmesinden önce Platforma üye olurken Müşterilerin kabul ettiği sözleşmedir. Sadelik açısından işbu mesafeli satış sözleşmesinde sadece satış ile ilgili hükümlere yer verilmiş olup burada yer almayan konularla ilgili üyelik sözleşmesi geçerlidir.

 

SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

MADDE 3

3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.2. İşbu Sözleşme’nin konusunu; Müşteri’nin, GALENOS’a ait Platformdan, İş Ortağına (Danışmana) ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de ve ürünün sayfasında belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

3.3. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı GALENOS ile akdetmiş oldukları Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal veya hizmetin satışında GALENOS’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

 

ÜRÜN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

MADDE 4

Sözleşme Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Müşteri’nin İş Ortağından satın almış olduğu hizmetin Müşteri’ye teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün türüne göre Müşteri’ye anlık online olarak veya yazışmalarla uzaktan yetkili kişi/kişilere online olarak verilecektir.

 

CAYMA HAKKI

MADDE 5

5.1. Anlık hizmetler (online danışmanlık, uzman soru sorulması, uzaktan eğitim alınması vb) için; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen (“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ilişkin sözleşmeler.”) kapsamdaki hizmetlerden olduğundan; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.

5.2. Anlık olmayan hizmetler için; hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, ödemeyi müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak GALENOS e-mail adresine bildirilmesi yeterlidir.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 6

6.1. Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat İş Ortağına aittir. Bununla birlikte Müşteriler, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini İş Ortaklarına doğrudan veya GALENOS üzerinden iletecektir.

6.2. İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Müşteri’nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MAL-DANIŞMANLIK HİZMETİNİN FİYATI

MADDE 7

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

MADDE 8

Müşteri’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı İş Ortağının uğradığı zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

 

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

MADDE 9

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, faaliyetin dijital bir iş olması sebebiyle işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda İş Ortağı ve GALENOS’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 10

10 (on) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak veya olumlu bir fiili hareket olarak ödeme yapmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

©2022 Galenos Farma. All rights reserved.
Bu site Comwize E-Ticaret Yazılımı ERP'si ile hazırlanmıştır.